گزارش تمرین دوشنبه ۹ تیر ۹۹

تمرین آمادگی دوشنبه ها در سال ۹۹، این هفته ۹ تیر ۱۳۹۹ با حضور ۲۴ نفر، از پارکینگ تله کابین توچال تا ایستگاه دو با حضور ۹ نفر از همنوردان برگزار شد.
سرپرست برنامه: آقای اسفندیار

ارسال دیدگاه