نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما

هدف دوره: آشنایی با نقشه توپوگرافی و قطب نمای مغناطیسی و ناوبری ایمن در طبیعت

مدت دوره: ۲ روز: ۱ روز تئوری در باشگاه و ۱ روز عملی در طبیعت

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:

پوشاک و کفش مناسب، تغذیه روزانه، کوله پشتی، قطب‌نمای ارتشی، نقشه ۱:۲۵۰۰۰ منطقه آموزشی، نوشت‌افزار، نقاله و خط‌کش

رئوس مطالب و ریز محتوا

روز اول

۱- آشنایی با قطب‌نما: انواع قطب‌نما، تعریف گرا، گراگیری و کالیبره کردن قطب‌نما
۲- آشنایی نقشه توپوگرافی: تعریف نقشه، حاشیه نقشه، نمودار شمال‌ها، مقیاس، بیضوی مبنا، منحنی میزان، عوارض
۳- تشخیص جهت حرکت: قفل کردن گرا، باقی‌ماندن روی مسیر با استفاده از نقاط و خطوط مرجع، عبور از موانع و گرای معکوس
۴- تعیین موقعیت روی نقشه: برش، برش اصلاح شده، برش فاصله‌ای و تلاقی دو گرا
۵- UTM: سیستم تصویر UTM و سیستم مختصات UTM

روز دوم

۶- رسم کروکی مسیر: گراگیری، انواع شیب‌ها، گام‌شماری، تعیین مقیاس مناسب، گرای معکوس و رسم تقریبی عوارض
۷-تعیین موقعیت: توجیه‌کردن نقشه، بررسی کلی منطقه، تشخیص عوارض، تعیین موقعیت و مختصات موقعیت فعلی
۸-تخمین مسافت: قانون شست دست و تخمین مسافت با قطب‌نما

ثبت‌نام
هزینه دوره
120.000 تومان
Leave a Comment

  • روز مانده به برگزاری
  • تاریخ شروع رویداد
    ۱۳۹۸-۰۹-۲۸
  • تاریخ پایان رویداد
    ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
  • دسته بندی