آخرین تمرین دوشنبه در سال ۱۳۹۸

أخرین برنامه تمرینی دوشنبه های باشگاه سلام همنورد در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ اجرا گردید.

سرپرست برنامه: آقای اسفندیار

ارسال دیدگاه