تقویم برنامه های فصل پائیز ۱۳۹۹

جهت ثبت نام در هر یک از برنامه های فصل پائیز

یک هفته قبل از تاریخ اجرای هر برنامه از طریق فضای مجازی باشگاه اطلاع رسانی خواهد شد

ارسال دیدگاه